PŮJČOVNA PELHŘIMOV

Podmínky

Níže najdete kompletní znění smlouvy o pronájmu.

Podmínky si můžete stáhnout v PDF souboru. PDF soubor, stačí vyplnit a dostavit se na prodejnu.

PDF podmínky ke stažení zde

 

 

PRONAJÍMATEL: Isolit-Bravo, spol. s r.o., Jablonské nábř. 305, 561 64 Jablonné nad Orlicí,

IČ 46507272,

zastoupena firmou (na základě smlouvy o provozování půjčovny Motúček):

ELPOS-ELEKTRO,Luboš Šiler, Tylova 820, 393 01 Pelhřimov,

telefon: 565 322 979,723 677 071, e-mail elpos.pel@iex.cz……..

 

NÁJEMCE: …Jméno: x……………………………………….adresa:x…………………………………………….., telefon: x………………., e-mail ………….………..č.OP:x………………….……….č.ŘP………….

 

( takto  x křížkem označená políčka jsou povinná při vyplňování)

Smlouva o krátkodobém nájmu movité věci

1. Pronajímatel poskytuje nájemci k užívání elektrické motorizované kolečko (Motúčko), a to prostřednictvím pověřeného poskytovatele (provozovatele půjčovny). Doba nájmu se sjednává od x……………………… do …x………………………………… (uvést datum i čas). Motúčko lze vrátit v provozních hodinách poskytovatele: pondělí až pátek od 9 do 17 hodin, v sobotu od 9 do 11 hodin.

 

2. Nájemné činí 300,- Kč za každých započatých 24 hodin od uvedeného počátku nájmu.

 

3. Nájemce potvrzuje, že byl seznámen se základními bezpečnostními zásadami použití Motúčka a byl mu zapůjčen návod k obsluze. Nájemce potvrzuje, že přebírá Motúčko bez zjevných vad. Povrchová poškození laku a mírné deformace korby se při převzetí a vrácení nepovažují za vady.

 

4. Nájemce nesmí:

- půjčovat Motúčko jiným osobám s výjimkou osob, pracujících pod jeho osobním dozorem (v případě zaměstnanců nájemce není dozor nutný),

- zasahovat do mechanismů Motúčka a upravovat či demontovat jakékoli díly.

 

5. Nájemce je povinen:

- užívat Motúčko v souladu s návodem k použití a běžnými zásadami opatrnosti,

- složit při převzetí Motúčka vratnou kauci ve výši 6.000,- Kč,

-složit při převzetí Příslušenství  vratnou kauci ve výši 1.000,- Kč za každý kus,

- seznámit každou osobu, které umožní užívat Motúčko s bezpečnostními zásadami jeho užití a návodem k obsluze,

- vrátit Motúčko ve sjednaném termínu včetně zapůjčeného návodu k obsluze.

 

6. Při vrácení Motúčka nájemce uhradí odpovídající nájemné, přičemž je možné dohodnout se na jeho úhradě z kauce. Při převzetí provede poskytovatel kontrolu a v případě poškození Motúčka, přesahujícího obvyklé opotřebení, je oprávněn zadržet ve prospěch pronajímatele přiměřenou část kauce, a to až do vyřešení věci.

V případě ztráty, zničení nebo jakéhokoliv nevrácení zapůjčeného Motúčka uhradí nájemce pronajímateli k náhradě doplatek vzniklé škody částku ve výši 6.000,- Kč.

 

7. Pokuty:

V případě, že nájemce nevrátí Motúčko ve sjednaný den, je povinen uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 400,- Kč za každý následující den, až do dne vrácení (včetně). V případě, že nájemce vrátí Motúčko výrazně znečištěné, je povinen uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 300,- Kč.

 

8. V případě, že se nájemce rozhodne pro koupi Motúčka do 14 dnů od dne zapůjčení, bude mu částka za maximálně jednodenní nájemné  /max 300,- Kč/vrácena slevou z nákupu Motúčka. Tato sleva se vztahuje pouze za řádné nájemné, nikoliv na případné platby za poškození, znečištění a smluvní pokuty hrazené z kauce.

 

Stvrzují souhlas svým podpisem v Pelhřimově…dne x…………že byla zaplacena kauce: x …………..…Kč

 

x…………………………………..                                                    x………………………………

Podpis /razítko/ pronajímatel                                                            Podpis  pronájemce /zákazník/

ELPOS-ELEKTRO,smluvní partner                           Ćitelně příjmení zákazníka:x………………….

za Isolit-Bravo, spol. s r. o.